یا رب

الهی تو را شکر می گویم که مرا در هزاره سوم آفریدی

الهی یا رب در عجبم که چگونه زندگی می کنند آنانی که تو را نمی شناسند

یا رب اندیشه بلند را روزی من کن و مرا اسیر اضطراب ها مگردان

 

/ 0 نظر / 47 بازدید